Sáng Kiến Office

Ngày hoàn thành: tháng 5/2018
Vị trí: Đường Núi Thành, Đà Nẵng
Tổng diện tích sàn xây dựng: 550m2
Tổng chi phí trọn gói: 2,2 tỷ